Website Crownies
 
Algemene Voorwaarden

Algemeen

a.     Crownies.nl, hierna te noemen ‘Crownies’ is een gratis dienst van de Gemeente Den Haag. Het gebruik van Crownies.nl is open en vrij voor eenieder, zolang deze zich conformeert aan de voorwaarden en bepalingen in dit document. De gebruiker, hierna te noemen ’Gebruiker’ verklaart zich bij gebruik van Crownies expliciet akkoord met alle voorwaarden en bepalingen in dit document.
b.    Gebruiker dient zich ten alle tijden te houden aan de zogenaamde ‘netiquette’: de algemene fatsoens-en omgangsregels van het internet. Het is de gebruiker niet toegestaan zich op een zodanige manier te gedragen dat overlast voor andere gebruikers kan ontstaan.
c.    Crownies behoudt zich het recht voor een gebruiker op elk moment, zonder opgaaf van redenen, de toegang tot Crownies – geheel of gedeeltelijk en tijdelijk dan wel permanent – te ontzeggen. Gebruik van de diensten op Crownies op enig moment tijdens een periode van ontzegde toegang is NIET toegestaan en valt wettelijk onder computervredebreuk.
d.    Aan Crownies en het gebruik ervan kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Buiten de rechten ontleend aan aankoop of verdienen van Crownies.

1.   Geregistreerde gebruikers

a.    Een geregistreerde gebruiker is een gebruiker is een gebruiker die middels een kosteloze registratie een gebruikersnaam heeft aangemeld. Gebruikersrollen zijn deelnemer,klusaanbieder, klusbegeleider.
b.    Gebruikers zijn verantwoordelijk voor alle berichten, grafische en andere (audio)visuele uitingen, linkjes overige geposte zaken en uitgevoerde handelingen middels zijn/haar nickname en wachtwoord gekoppelde account.
c.    De user dient zorgvuldig met het aan hem/haar beschikbaar gestelde account om te gaan en is zelf verantwoordelijk voor misbruik door derden van zijn/haar account, tenzij er sprake is van grove nalatigheid van Crownies.
d.    De user is wettelijk vervolgbaar indien hij/zij pogingen onderneemt zich ongeoorloofd toegang te verschaffen tot gesloten delen van Crownies of haar diensten en/of systemen, of als user Crownies saboteert middels defacing, (D) DoS aanvallen en andere vormen van computercriminaliteit.
e.    Deelnemer verklaart bij het aanmaken van een profiel tenminste de leeftijd van 8 jaren te hebben bereikt, alsmede toestemming te hebben van ouders of verzorgers om op Crownies een account aan te maken.
 
 

2.   Aansprakelijkheid

a.    Een gebruiker of user is volledig en hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade, direct of indirect en zowel materieel als immaterieel, die voortvloeit uit handelingen en gedragingen van de gebruiker.
b.    Hoewel bij het samenstellen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, biedt Crownies geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of nauwkeurigheid van de in Crownies voorkomende gegevens, informatie, software en andere onderdelen, noch met betrekking tot de geschiktheid ervan voor enig doel, enige situatie of enige toepassing. Er kan geen beroep worden gedaan, om welke reden dan ook, op de in deze website voorkomende gegevens, informatie, software en andere vormen van gebruik of verwerking. Afgezien van de ingekochte of verdiende Crownies.
c.    Crownies is niet aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze website voorkomende gegevens, informatie, software, werkwijzen, tools en andere vormen van gebruik.
d.    Crownies spant zich naar alle redelijkheid in haar software en servers te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik.
e.    Crownies kan niet  aansprakelijk worden gesteld voor verlies van data en gegevens. Hieronder inbegrepen door gebruikers geplaatste foto’s, teksten en ander materiaal.  Bij verlies van kapitaal in Crownies verplicht Crownies zich onderzoek te doen en het verlies te disconteren.

3.   Rechten van Crownies en verbodsbepalingen

a.    Crownies behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor gebruikers zonder opgaaf van reden de toegang tot Crownies geheel of gedeeltelijk en voor bepaalde of onbepaalde tijd te ontzeggen.  Het recht op door deelnemer  verdiende Crownies blijft bestaan. Deze krijgt de kans om binnen een gestelde termijn de Crownies in te wisselen tegen een beloning waarna de toegang door Crownies wordt ontzegd. Aangekochte Crownies door klusaanbieder worden door Crownies geretourneerd aan de klusaanbieder waarna toegang tot Crownies wordt ontzegd.
b.    Een gebruiker is te allen tijde gerechtigd zijn/haar account zonder opgaaf van reden op te zeggen. Alle gegevens van het betreffende account zijn dan verwijderd, met uitzondering van de nickname (deze is geen persoonsgegeven).
c.    De Gemeente Den Haag behoudt zich het recht om vormgeving en/of inhoud van berichten, beloningen, reacties of welke andere vorm van content ook te wijzigen, verspreiden of verwijderen, en mogelijkheden en beloningen toe te voegen of te verwijderen.
d.    User verleent met plaatsing of op enigerlei wijze beschikbaar maken van berichten, teksten, foto’s en ander (audio)visueel materiaal, hieronder inbegrepen het plaatsen van hyperlinks naar voornoemd materiaal, een onbeperkt, onbegrensd en onvoorwaardelijk, niet-exclusief gebruiksrecht voor commerciële en niet-commerciele doeleinden van de door user geplaatste berichten, foto’s en ander (audio) visueel materiaal. Hieronder inbegrepen, maar niet beperkt tot, het citeren van het volledige materiaal of delen ervan in andere berichten, het weergeven van het volledige materiaal of delen ervan aan bezoekers van alle domeinen van Crownies, en elk ander gebruik binnen de domeinen en subdomeinen van Crownies.  

4.   Auteursrecht

a.    Alle rechten zijn expliciet voorbehouden aan de Gemeente Den Haag. Behalve het downloaden en printen van geboden informatie voor persoonlijk gebruik, of anders voor zover dit expliciet door Gemeente Den Haag wordt aangegeven danwel hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor wordt verleend, is het niet toegestaan de inhoud van deze website en haar onderdelen geheel danwel gedeeltelijk over te nemen, vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. Het overnemen van berichtgeving van Crownies zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is uitdrukkelijk verboden. Het auteursrecht van de reacties berust bij de individuele auteurs.

5.   Gebruik Google Analytics

a.    Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc.
b.    Google analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op de computer van de gebruiker worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres) wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapportages over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal het IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in het geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.
c.    Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.  


6.   Verwerking van persoonsgegevens/ Privacy Policy

a.    De Gemeente Den Haag zal met de door de gebruiker op Crownies opgegeven persoonsgegevens omgaan conform de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens.
b.    Persoonsgegevens zullen niet bekend worden gemaakt aan derden of verwerkt op andere wijzen dan vermeld staan in dit document, tenzij nadrukkelijk anders vermeld bij een actie. Uitzondering zijn de telefoongegevens van deelnemers die vrij zijn gegeven voor gebruik door de klusbegeleiders.
c.    De Gemeente Den Haag handelt conform de toegestane doeleinden van verwerking, categorieën van verwerkte gegevens en ontvangers van de gegevens als genoemd in voornoemde artikelen in het Collega Bescherming Persoonsgegevens.

7.   Onvoorziene omstandigheden en slotbepaling

a.    In gevallen en situaties waarin niet voorzien wordt door de algemene voorwaarden beslist de beheerder van Crownies. Deze genomen beslissingen zijn definitief. Er wordt slechts over gecorrespondeerd indien en voor zolang de beheerder van Crownies dit wenselijk acht.
b.    De Gemeente Den Haag behoudt zich het recht deze voorwaarden op elk moment aan te passen. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor deze bepalingen regelmatig in te zien.
c.    Indien gebruiker niet akkoord gaat met de bepalingen in de Algemene Voorwaarden is het de gebruiker niet toegestaan op enigerlei wijze gebruik te maken van de diensten van Crownies.
d.    Door gebruikers zelf geplaatste voorwaarden en bepalingen gelden strikt als inhoud en hebben geen enkele waarde anders dan het tekstuele. Ze vormen in geen geval een overeenkomst en scheppen in geen geval voorwaarden. De enige overeengekomen voorwaarden en bepalingen tussen Crownies en gebruiker zijn de voorwaarden en bepalingen zoals genoemd in dit document.
e.    Op alle overeenkomsten, leveringen en voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen de Gemeente Den Haag en gebruiker in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in wacht worden genomen.